Urbanístic

LANDSCAPE GRUPOLAR S.A.

Modificació puntual a l’illa núm.8 del Pla urbanístic per a la regulació detallada dels usos i volumetria dels sóls edificables del polígon A del Pla especial del Port de Badalona.